Allah’ın Sübuti Sıfatları Nelerdir


Hayat:

 • Diri olmaktır.
 • Fakat bu sıfat, mahlukatta görülen ve maddenin ruh ile birleşmesinden doğan geçici ve maddi bir hayat olmayıp, ezeli ve ebedidir.
 • Bütün hayatların kaynağı olan hakiki hayattır.
 • O’nun hayatı, hayat verdiği mahlukatın hayatları gibi değildir.
 • Diğerlerinin hayatı belirli bir zaman ile sınırlı olduğu halde, O’nun hayatı her çeşit noksanlıktan münezzehtir.
 • Hak Teal’nın hayat sıfatıyla vasıflandığı “ O diri olan Mevla’ya tevekkül ve itimat et ki, O ( Allah ) hiç ölmez.” ( Furkan suresi:58) ayetiyle sabittir.

İlim:

 • Bilmektir.
 • Bu sıfat Allah’a mahsusu olan kemal sıfatlarının en önemlilerindendir.
 • Çünkü, bu alemi en güzel bir şekilde, en mükemmel bir nizamda yaratan ve onu idare eden Allah-ü Teala’nın, yarattığı varlığı en ince teferruatına kadar bilmesi gerekir.
 • İşte bunun içindir ki ilim sıfatı, Allah-ü Teala’nın bir kemal sıfatıdır.
 • “Muhakkak Allah her şeyi ilmen kaplamıştır.” ( Talak suresi: 12 )

Semi ve Basar:

 • İşitmek ve görmektir.
 • Allah-ü Teala kendi şanına uygun bir halde işitme ve görme sıfatıyla vasıflanmıştır.
 • O’nun işitmesi ve görmesi, yarattıklarınınki gibi noksan ve sınırlı değildir.
 • Semi sıfatına Kur’an dan delilimiz “ Onun benzeri yoktur. Her şeyi işiten ve gören ancak O dur. "( Şuara suresi: 11 )
 • Basar sıfatına delilimiz “ Allah sizin işlediğinizi ve işleyeceğiniz amelleri ziyade görücüdür.” ( Hucurat suresi: 18 )

İrade:

 • Dilemektir.
 • Bir şeyin yapılmasına da yapılmamasına da gücü yeten hayat sahibinin bu iki şıktan birine kendi isteğiyle hükmetmesidir.
 • Allahü Teala sizlere kolaylık murad eder, güçlük dilemiyor.” ( Bakara suresi: 185 )

Kudret:

 • Gücü yetmektir.
 • Istılahta ise; Allah-ü Teala’nın, var olması da yok olması da düşünülebilen şeyleri, irade ve ilmine uygun olarak tesir ve tasarruf etmesi demektir.
 • "Allah-ü Teala her şey üzerine kadirdir.” ( Bakara suresi: 284 )

Kelam:

 • Söylemektir.
 • Allah-ü Teala’nın sese, harflere ve bu harflerden meydana gelen kelime ve cümleleri tertiplemeye muhtaç olmadan konuşması demektir.
 • ” Allah; Musa ile (vasıtasız) konuştu.” ( Nisa suresi:164)

Tekvin:

 • İcat etmektir.
 • O her şeyi yarattı, O her şeyi ziyade bilicidir.” ( En’am suresi: 101)

İlgili İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın