Dernek ve Vakıf Nasıl Kurulur

Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2015 Ekleyen: Serpil YalçınDernek ve Vakıf Kurmak:

 • Gerçek veya tüzel en az 7 kurucu tarafından doldurulup imzalanmış Kuruluş Bildirim Formu

 • Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü

 • Kurucuların arasındaki tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgeleri

 • Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye deki yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri

 • Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi yada kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten belge

 • Dernek merkezinin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması durumunda kat malikleri kurulunun oy birliği ile alacağı karar örneği

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.

 • Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar.

 • Çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

 • Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi gün ve saat belirtmek suretiyle dernekler birimine havale edilir.

 • Başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair alındı belgesi verilir.

Vakıf Nasıl Kurulur:

Vakıf kurmak için MK’da iki yol belirtilmiştir.

Bunlardan birincisi vakfı kuracak kişi hayatta ise ve kendisi sağ iken vakfın kurulmasını istiyorsa bu isteğini resmi bir senetle belirtmelidir.

Bu senedin noterce düzenlenmesi gerekmektedir.

İkinci yol ise vakfı kuracak olan kişi vakfın kendisinin ölümünden sonra kurulmasını istiyorsa bunu vasiyetname ile belirtmelidir.

 • Vakıflar kanunla tanımlanan toplum genel ahlakına aykırı bir adla kurulamaz.

 • Kuruluş amacı anlaşılabilir, süreklilik arz edecek hukuka ve ahlaka uygun bir biçimde tanımlanmalıdır.

 • Vakfın malvarlığı ve tüm hakları kurucuya ait olmalıdır.

 • Malvarlığının kuruluş aşamasında dahi olsa vakfın amacını yerine getirmeye yeterli olması gerekir.

 • Yönetim organı olmak zorundadır. Denetim kurulu, yönetim kurulu ve mütevelli heyeti gibi organlar vakfın faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

 • Merkezi kabul edilecek olan bir Yerleşim yeri olmalıdır. Adresi net bir şekilde belirtilmelidir.

 • Senet metninde vakıf organlarının kaç kişiden oluştuğu, toplantı ya da yeter sayılarının açıkça belirtilmesi gerekir.

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...