İddaa Bayiliği Nasıl Alınır

Gerekli Olan Evraklar:

Bayilik şahıs adına kayıtlı ise;

 1. Çalışma Ruhsatı örneği 
 2. Vergi Levhası örneği
 3. İş yeri tapusu veya kira mukavelesi
 4. Nüfus cüzdanı örneği
 5. İkametgah ilmühaberi
 6. Resmi kuruma verilmek üzere sabıka kaydı
 7. 6 adet vesikalık fotoğraf
 8. İmza sirküleri
 9. İlgili oda kayıt belgesi
 10. İkamet adresine ait son 3 ay içerisinde düzenlenmiş fatura
Bayilik şirket adına kayıtlı ise;

 1. Çalışma Ruhsatı örneği
 2. Vergi Levhası örneği
 3. İşyeri tapusu veya kira mukavelesi
 4. Ticaret sicil gazetesi örneği
 5. Ortakların ve şirket müdürünün nüfus cüzdan fotokopileri
 6. Resmi Kuruma verilmek üzere şirket müdürü ve ortakların sabıka kayıtları
 7. İmza Sirküleri
 8. Ticaret odası kayıt belgesi
 9. Şirket kaşesi

Bayilik Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar:

28/2/2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan " Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği " hükümleri gereğince başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.

Gerçek kişilerin;

 • Türk vatandaşı olması
 • Fiil ehliyetine sahip olması
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, 
 • Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması
 • Vergi dairesine kayıtlı olması
 • Sabit ikametgahı olması
 • Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması
 • Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması 

Tüzel kişilerin;

 • 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması
 • 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması
 • Şahıs şirketlerinde ( kollektif şirket, komandit şirket ) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde ( anonim şirket, limited şirket ) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması
 • Vergi dairesine kayıtlı olması
 • Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması
 • Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması gereklidir.

Tüm bu evrak ve usuller tamamlandıktan sonra iddia bayilik başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir.


İlgili İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

https://nasil.bildirim.net/o491349093.js