Osmanlı Padişahları Kimlerdir

Yayınlanma Tarihi: 11 Ocak 2015 Ekleyen: AyçaKuruluş Dönemi:

 1. Osman Bey (1299 - 1324): Devletin temellerinin atılması ve sınırlarının genişletilmesi
 2. Orhan Bey (1324 - 1362): Beylikten devlete geçiş, düzenli ordu ve medreseler başta başta olmak üzere devlet teşkilatının kurulması, sınırların Rumeliye genişletilmesi
 3. I. Murat (1362 - 1389): Rumelide genişleme ve ilk eyelet Rumeli Beylerbeyliği kurulması, Yeniçeri Ocağı kurulması, Tımar sistemi uygulanması
 4. I. Bayezid (1389 - 1402): Anadolu’da genişleme, ikinci eyelet Anadolu Beylerbeyliğinin kurulması, Ankara savaşı ve sonrasında Fetret Devri
 5. Çelebi Mehmet I. (1413 - 1421): Tahat kavgalarının ve Feret döneminin sonar ermesi, tekrar genişlemenin başlaması
 6. Murat II. (1421 - 1451): Avrupa ile ilk siyasi anlaşmaların yapılması, Varna ve II. Kosova Meydan savaşları ve genişlemenin devam etmesi

Yükselme Dönemi:

 1. Mehmet II. Fatih (1451 - 1481): Devletin bir İmparatorluk haline gelmesi, İstanbul’un fethi, Topkapı Sarayı’nın inşaası, yazılı devlet kanunlarının hazırlanması ve ilk altın paranın tedavüle girmesi
 2. Bayezid II.(1481 - 1512): Bayezid ve Cem Sultan arasındaki taht kavgaları, Sefavi (İran) Devleti ile çatışmaların yaşanması
 3. Selim I. - Yavuz (1512 - 1520): Yeniçerilerin İstanbul’da isyan, Sefavi Devleti ile Çaldıran Savaşı, Mercidabık  ve Ridaniye Savaşları, Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması, Halifeliğin Osmanlı’ya geçmesi
 4. Süleyman I. Kanuni (1520 - 1566): Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının en çok genişlediği dönem.
 5. Selim II. - Sarı (1566 - 1574)
 6. III. Murat (1574 - 1595)

Duraklama Dönemi:

 1. III. Mehmet (1595 - 1603)
 2. I. Ahmet (1603 - 1617): Veraset (Ekber ve Erşad) sisteminin geliştirilmesi
 3. I. Mustafa (1617 - 1618) (1622 - 1623)
 4. II. Osman (1618 - 1622): Yeniçerilerin bir Osmanlı Padişanı öldürmesi
 5. IV. Murat (1623 - 1640): Türki ve İran sınırlarının belirlenmesi
 6. Deli İbrahim (1640 - 1648)
 7. lV. Mehmet (1648 - 1687)
 8. II. Süleyman (1687 - 1691)
 9. II. Ahmet (1691 - 1695)
 10. II. Mustafa (1695 - 1703): 1699 Osmanlı İmparatorluğunun ilk toprak kaybı.

Gerileme Dönemi:

 1. lll. Ahmet (1703 - 1730) – Batıyı örnek alan ilk reformların yapılması
 2. I. Mahmut (1730 - 1754) – Askeri reformların yapılması
 3. III. Osman (1754 - 1757)
 4. III. Mustafa (1757 - 1774) – İç borçlanmaya gidilmesi
 5. I. Abdülhamit (1774 - 1789)
 6. III. Selim (1789 - 1807) - Yeniçerilerin bir Osmanlı Padişanı öldürmesi

Çöküş Dönemi:

 1. IV. Mustafa (1807 - 1808)
 2. II. Mahmut (1808 - 1839): Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve yeni bir ordu kurulması
 3. Abdülmecit (1839 - 1861): Dış borç alınması, tazminat ve ıslahat fermanının ilan edilmesi
 4. Sultan Abdülaziz (1861 - 1876)
 5. V. Murat (1876-1876)
 6. II. Abdülhamit (1876 - 1909): Meşrutiyet ilan edilmesi,  Anayasal düzene geçilmesi ve Mebusan Meclisinin açılması
 7. V. Mehmet Reşat (1909 - 1918): Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya savaşlarına girilmesi
 8. VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922): Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı. Saltanatın, 1 Kasım 1922’de TBMM’de kaldırılması

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...