Şiir Nasıl Yazılır

Yayınlanma Tarihi: 10 Nisan 2015 Ekleyen: Berivan Altürk


Şiir Nasıl Yazılır

Şiir Nasıl Yazılır;

Herkes şair olamaz ancak herkes şiir yazabilir.

Doğuştan beri sahip olduğunuz yeteneklerinizi gün yüzüne çıkarmanız yeterlidir.

Her insanda duygu olduğuna göre, duygunun eseri şiir de her insan tarafından açığa vurulabilir.

Şiir Teknik Açıdan;

Şiirin akıcı olabilmesi için hece ölçüsü olmalıdır.

Önce şiirinizi yazın, daha sonra eklerle ve düzeltmelerle hece ölçüsünü oluşturun.

Cümleye katıldığında veya çıkartıldığında anlamı bozmayacak eklerden yararlanılmalıdır.

Şiir yazarken redif ve kafiyeler önemlidir.

Kelime hazineniz ne kadar genişse o kadar güzel kafiye yapabilirsiniz.

Şiir Ortam Açısından;

Şiiri yazdığımız ortam çok önemlidir.

Ortam loş ışıklı ve fazla gürültülü olmayan bir yer olursa ve arkadan kısık sesli bir müzik gelirse kendimizi şiire daha çok verebiliriz.

Şiiri bilgisayar üzerinden yazmamaya özen göstermeliyiz, bunun yanı sıra şiiri gece yazarsak daha iyi sonuç elde ederiz.

Şiir Türleri:

Lirik Şiir;

 • Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir.
 • Okurun duygularına, kalbine seslenir.
 • Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır.
 • Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir.
 • Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.

Epik Şiir:

 • Destansı özellikler gösteren şiirlerdir.
 • Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir.
 • Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır.
 • Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir.
 • Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.

Didaktik Şiir:

 • Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir.
 • Bunlar okurun aklına seslenir.
 • Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır.
 • Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir.
 • Manzum hikayeler, fabllar hep didaktik özellik gösterir.
 • Ayrıca Belirli Gün ve Haftalarda okunan şiirler de genellikle didaktiktir.

Pastoral Şiir:

 • Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir.
 • Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda.
 • Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır.

Satirik Şiir:

 • Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir.
 • Bir kişi olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir.
 • Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir.
 • Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur.

Dramatik Şiir:

 • Tiyatroda kullanılan şiir türüdür.
 • Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi.
 • Bu durum dram tiyatro türünün (19. yy.) çıkışına kadar sürer.
 • Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.
 • Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür.
 • Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır.

Şiir Bilgisi:

Mısra ( Dize ): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.

Beyit ( İkilik ): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.

Ölçü ( Vezin ):Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

Hece Ölçüsü: Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür.

Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.

Durulan bu yerlere "durak" denir.

Durak sözcüğün sonunda yer alır.

Aruz Ölçüsü: Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.

Kısa heceler nokta (.), uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.

İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.

Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.

Kafiye: Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir.

Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.

Şiir Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...