Stopaj Nedir

Yayınlanma Tarihi: 10 Nisan 2015 Ekleyen: Berivan Altürk


Stopaj Nedir

Türkiye'de stopaj usulüne göre; maaş ve ücretlerden kesilen vergi tutarının, ertesi ayın 23. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile birlikte verilmesi gerekiyor.

Aynı şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, dar mükellefiyete tabi olan kurumlarda ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, gayri maddi hakların satışı, devri ve temlikinden alınan değerler kurumlar vergisi tevkifatına tabidir.

İşte bu kanunlardaki hükümlere göre vergi sorumlularının ödediği vergi borcu, kendilerinin borcu değildir, ama gerçek vergi mükelleflerinin vergi borcunu kesip vergi dairesine yatırmaları gerekiyor.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre; vergi sorumlusu olup, stopaj usulü gereğince vergi mükelleflerinin vergi borcunu ilgili vergi dairesine yatırması gereken kurum ve kişiler şunlardır;

  • Kamu idare ve müesseseleri
  • İktisadi kamu müesseseleri
  • Sair kurumlar
  • Ticaret şirketleri
  • Dernekler
  • Vakıflar
  • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri
  • Gerçek gelirlerini beyana mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
  • Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler.

 

Stopaj nasıl hesaplanır;

Stopaj hesabı, bilindiği üzere Gelir Vergisi Yasası'nın 75/4. maddesi hükmü uyarınca yıllık ve özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve bu kısım kurumların halka açık olup olmaması koşuluna bağlı olarak kurum bünyesinde aynı yasanın 94/6-b maddesi uyarınca vergi tevkifatına tabi tutulmaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile bu konuda yapılması öngörülen vergi tevkifat oranı halka açık anonim şirketlerde % 10, diğerlerinde ise % 20'dir.

Stopaj Nasıl Hesaplanır

17 Ocak 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...