Çocuk İhmal ve İstismarı Nedir


Ulusal yasalarca 18 yaşının altındaki her birey çocuk kabul edilir.

Çocukların hakları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile belirlenmiştir.

Bu haklar; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kapsar ve bu haklar birbirlerinden ayrıştırılamaz ve birbirine bağımlı olduğunu özellikle vurgular.

54 maddeden oluşan hakların 41 maddesi çocuk haklarına ilişkin maddelerdir ve 4 ana başlıkta toplanır.

Bunlar; yaşama hakkı, gelişim hakkı, korunma hakkı ve katılım hakkıdır.

Çocuk ihmali; çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel duygusal ve fiziksel gereksinimlerinin karşılanmamasıdır.

Böyle bir değerlendirmede, çocuğun göz ardı edilmesi kadar yaş düzeyindeki becerilerini yapmasına fırsat verilmeyen bir ortam da çocuğun zararına olacağından ihmal olarak değerlendirilir.

Çocuk istismarı ise; çocuğun sağlığını fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek veya bilmeyerek uygulanan tüm davranışlarla çocuğa kötü muamele etmek olarak tanımlanır.

Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneğinin tanımına göre;

Çocukların ailesi gibi, onlara bakmak ve eğitmekle görevli sorumluluk, güç ve güven ilişkisi içinde oldukları kişiler veya yabancılar tarafından bedensel veya ruhsal sağlıklarına zarar verecek sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyecek şekilde uygulanan tüm fiziksel, duygusal ve cinsel tutumları, ihmali, ticari amaçlı sömürüyü kapsar.

Çocuk istismarı; fiziksel istismar, cinsel istismar ve duygusal istismar olarak üçe ayrılır.

Fiziksel istismar; çocukların sağlığını olumsuz etkileyen ve vücutta iz bırakan dayak, yakma, ısırma gibi durumlardır.

Çocuklukta maruz kalınan şiddet, istismar ve ihmaller derin izler bırakır, ruh ve akıl sağlığını olumsuz etkiler.

Araştırmalar şiddetin erken yaşlarda öğrenildiğini gösterir.

Şiddetin, sorun çözme, statü ya da saygı kazanma, ceza verme yöntemi olarak kullanıldığı bir ortamda büyüyen çocuk yetişkin olduğunda kendi çocuklarına ve eşine şiddet uygulaması oldukça yüksek bir ihtimaldir.

Cinsel istismar; çocuğun yaşça kendinden büyük olan ya da bir erişkin kişi tarafından ne anlam içerdiğini algılayamadığı, onay verebilecek kapasitede olamayacağı, kültürel değerlere veya kanunlara aykırı şekilde cinsel eylemlere karıştırılmasıdır. 

Bir olaya cinsel istismar denilmesi için mutlaka dokunma olması şart değildir.

Teşhircilik, röntgencilik, çocuğa cinsel içerikli şeyler söylemek, çocuğun cinsel ilişki sahnesine şahit olması, çocuğa cinsel organ göstermek, banyodayken çocuğu seyretmek, cinsel içerikli film ya da fotoğraf göstermek de cinsel istismara girer.

Duygusal istismar; aslında çocuk istismarları içinde gündelik hayatta en çok rastlanan istismardır.

Azarlama, bağırma, hakaret etme, küçümseme, küsme, tehdit etme, suçlama, çocukla alay etme ve o yokmuş gibi davranma çocukların en sık yaşadığı duygusal istismarların başındadır.

Duygusal istismarın temelinde çocuğun psikolojik hasar yaşaması vardır.

Bunun oluşumunda iki temel nedene bağlı olduğu görülür.

Bunlar; kendilerine bakmakla yükümlü kişiler tarafından olumsuz olarak etkilendikleri tutum ya da davranışlara sürekli maruz kalmaları.

Çocukların gerek duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bırakılmaları.

CEVAP VER