29 Mayıs 2024
Hukuk

Özürlü Maaşı Nasıl Alınır

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu Vakfa yapılır.

Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte; başvuru işleminin kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması halinde vekaletname örneği başvuru formuna eklenir.

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.

Aylıktan faydalanamayacak kişiler;

 • Hangi ad altında olursa olsun, sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dahil olmak üzere, sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar
 • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar ( Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler )
 • Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar
 • Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar
 • Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar
 • Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar ( Huzurevi, Bakım Merkezi vb)
 • Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar

Gerekli Belgeler;

 • Aylık başvuru formu ( Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır.)
 • Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu 

Uyarı:

 • Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.
 • Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.
 • Özürlü ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı başvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter / hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir.
 • Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “ aslı gibidir ” onayı verilir.
 • 18 yaş altı özürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir.
 • Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “ aslı gibidir ” onayı verilir.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

 • Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından
 • Başvurunuz aylık işleminin ( aylık türünün ) doğru olduğundan
 • Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan
 • Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından
 • Başvurunuzun ilgili SYDV’ye teslim edildiğinden emin olunuz.

Etiketler

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video