İmam Nikahı Nasıl Kıyılır


Vekilde şart olan akıl ve temyizdir.

Kişinin kendi fiiline şehadeti makbul olmadığından, vekil hem akid hem şahit olamaz.

Nikah kıyacak kişinin imam olması gerekmez fakat nikah dualarını bilmesi şarttır.

Nikah yapan kimse, evlenecek kızın veya kadının vekilinin ve şahitlerinin; erkeğin vekilinin ve şahitlerinin kız ve oğlanın ve babalarının isimlerini yazar.

Hazır bulunanlarla beraber istiğfar edip nikah ayetini ve hadisini okur. 

Allahümmecal hâzel akde ven nikahe meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin.

Kız veya kadının vekiline bakarak Allahu Teala’nın emri, Peygamber efendimizin sünneti, İmam-ı Azam’ın içtihadı ile ve hazır olanların şehadetiyle vekil bulunduğun filan kızı filanın aralarındaki mehr-i müeccel ve muaccele üzerine filan oğlu filana helalliğe, tezviçliğe vekaletin hasebiyle verdin mi der? 

Oda: vekaletim hasebiyle verdim der.

Sonra erkeğin vekiline döner yukarıda okunanın aynısını okur. 

Vekili bulunduğun filan kızı filanı helallığa tezviçle, nikahlığa vekaletin hasebiyle alıverdin mi der?

O da vekaletim hasebiyle alıverdim der.

Bunu kızın ve oğlanın vekiline yukarıda ki gibi tekrar ederek verdin mi, alıverdin mi?

Sözünü üçer defa tekrar ettirir. 

Sonra duayı okuyarak fatiha ile bitirir.

CEVAP VER